Algemeen Artikel 1

De voorwaarden zijn geldig voor alle diensten / producten                                                                                                      

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 Deelnemer:

Contractant:

Annuleren:

Startdatum dienst:

Prijs:

Degene die gaat deelnemen aan het afgesproken traject

Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van het product.

De (tijdelijke) opzegging van de afgesproken dienst.

De eerste bijeenkomst wordt aan de deelnemer per brief medegedeeld.

De prijs zoals is afgesproken in de offerte.

 

 

Offerte Artikel 2

De overeenkomst wordt op het moment van ontvangst van de ondertekende offerte door Wim Meurs, Coach aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt medegedeeld.

 

 

Uitvoering Artikel 3

3.1

3.2

 

 

3.3

 

Wim Meurs, Coach levert de dienst conform de getekende offerte.

Met Wim Meurs, Coach  gesloten overeenkomsten leiden voor Wim Meurs, Coach tot een inspanningsverplichting. Waarbij Wim Meurs, Coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakkundigheid verlangd kan worden.

Als Wim Meurs, Coach voor de uitvoering van een overeenkomst derden inschakelt, is Wim Meurs, Coach gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

Voorzover Wim Meurs, Coach voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de contractant respectievelijk een deelnemer, is Wim Meurs, Coach ontslagen bij niet-tijdige verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

 

Legitimatie Artikel 4

De deelnemer is verplicht tijdens het volgend van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de coach te tonen.

 

 

Inhalen Artikel 5

 De deelnemer heeft het recht na overleg met Wim Meurs, Coach een gemiste bijeenkomst in te halen, indien dit naar het oordeel van Wim Meurs, Coach mogelijk is. Wim Meurs, Coach is hiervoor niet aansprakelijk.

 

 

Betaling Artikel 6

Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 

 

Annuleren artikel 7

7.1

 

 

7.2

 

 

7.3

 

Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn. Als bewijs van de annulering geldt de aschriftelijke bevestiging van Wim Meurs, Coach. De startdatum geldt als uitgangspunt bij afhandeling van de annulering.

Personal, team coaching en intervisie begeleiding:

Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak: 100% van de afgesproken vergoeding en de niet te annuleren kosten van de eventueel gehuurde ruimte.

Interim coaching:

Bij annulering binnen twintig werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak: 25% van de afgesproken vergoeding.

Bij annulering binnen tien werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak: 50% van de afgesproken vergoeding.

Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak: 100% van de afgesproken vergoeding.

 

 

Aansprakelijkheid - Artikel 8.

8.1

 

 

 

 

 

8.2

 

 

8.3

Wim Meurs, Coach heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Wim Meurs, Coach is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerden met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien om welke reden dan ook, deze verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Wim Meurs, Coach beperkt tot het bedrag dat Wim Meurs, Coach voor het betreffende product in rekening heeft gebracht

In het geval Wim Meurs, Coach aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Wim Meurs, Coach veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is daarom uitgesloten.

Voor fouten van door Wim Meurs, Coach ingeschakelde derden is Wim Meurs, Coach alleen aansprakelijk indien Wim Meurs, Coach bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Wim Meurs, Coach gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

 

 

Persoonsregistratie Artikel 9

Door het aangaan va een overeenkomst met Wim Meurs, Coach wordt aan Wim Meurs, Coach toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens zal Wim Meurs, Coach uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Wim Meurs, Coach zal de door haar verkregen bedrijfsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.